උදව් පවුලේ නීතිඥඋදව් පවුලේ නීතිඥ

මූලික නීතිමය ක්රියා පාලනය වන පවුලේ කරුණු පවුලේ කේතය. ඔහු ප්රධාන නීතිය මත වන විවිධ නීතිඥයින් හා නීතිඥයින් ආරක්ෂා ග්රාහක අවශ්යතා.

පවුලේ නීතිඥ හෝ නීතිඥ අවශ්ය වන්නේ පවතින විට පහත දැක්වෙන ආකාරයේ පවුල් ආරවුල්:

වලින් ආරම්භ වන මෙම විවාහය හා පවුල් සබඳතා සහකාරිය;

පැන නගින නීතිමය සබඳතා «භාර්යාව සහ දරුවන්»;

වෙනත් පවුල් ආරවුල්.