නීතිඥයෙකු විසින් අනතුරනීතිඥයෙකු විසින් අනතුර

හා සෑම විටම එය සිදු හිතාමතාම

කම්පන සහභාගී ප්රවාහන අනතුර කරයි ඉතා දුෂ්කර විශ්ලේෂණය තත්වයන් නඩුව, ඒ සිද්ධිය හේතු විය හැක, අපරාධ වගකීම ශාන්ත එකතු කරන්නේ නැහැ කාටවත්.

එය ප්රතික්ෂේප කළ නොහැකි බව බොහෝ රිය අනතුරකින් බරපතල ප්රතිවිපාක විය හැකි සමග, අන්යොන්ය ගෞරවය, රියදුරන් සහ පදිකයින්. නමුත් වෛෂයික හේතු පවතින නොහැකි වන අතර ගැටුම් වළක්වා ගැනීමට, උදාහරණයක් ලෙස, කාර්මික දෝෂයක් හෝ දුප්පත් ජනතාවගේ පාරේ.

එය විය යුතු බව මතක තබාගත පැතිකඩ නීතිඥ ඉතා වැදගත් වේ, කිසිදු නීතිමය කටයුතු

ඔබේ අයිතීන් පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී අනතුරු හැකි වඩාත් ඵලදායී වනු ඇත මගින් ආරක්ෂා නීතිඥ සමග මෙම ප්රදේශයේ අත්දැකීම් නීතිය. කෙසේ වෙතත්, ඔබ නම් කිසිදු හැකියාවක් හෝ කාලය සොයා ගැනීමට, එය පවා සාමාන්ය මට්ටමේ වනු ඇත, වඩා විශ්වසනීය ස්වාධීන උත්සාහයන් ආරක්ෂා කිරීමට තමන් බලාපොරොත්තු වාසනාව.

අවම වශයෙන් ඔහු පැහැදිලි කිරීමට හැකි වනු ඇත දේ ඔබ වෙත කතා කිරීමට හා දේ නොවේ

සමහර විට මේ වන විටත් එය කිරීමට තරම් සාමාජිකයෙකු අපරාධ නඩුවක් මත රිය අනතුරකින් නොවේ උග්ර ඔවුන්ගේ තත්ත්වය