නීතිඥ සේවාසේවා නීතිඥ

ගොදුරක් බවට පත් වෙමින් අපරාධයක් හෝ යටත් පැමිණිල්ල විසින් නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන, මිනිසා පැහැදිලිව අවශ්ය ආධාර සුදුසුකම් ලත් අපරාධ ආරක්ෂක නීතිඥ ආරක්ෂා කරන බව නෛතික අයිතිවාසිකම් හා අවශ්යතා, ඉක්මනින් නතර කිරීමට නීති විරෝධී ක්රියාවන්.

හොඳ නීතිඥ අවශ්යතා මුල සිට අවසන් කිරීමට උදව් කිරීමට තම සේවාදායකයා ගැටලු විසඳීමට භාවිතා කිරීමට අවශ්ය සියලු අදහස් හා ක්රම සිය අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීමට.