සියලු නීතිඥයන් ලොව! නීතිමය කැෆේ සමග නීතිඥයන් සමඟ අමුත්තන්.


නීතිමය උපදෙස් දී සිවිල් නඩු


නීතිමය උපදෙස් දී සිවිල් නඩු සාකච්ඡා මෙම රෝග මහා අධිකරණය, පදනම මත නඩු ප්රධාන ලක්ෂණය සිවිල් නඩු - අවම වශයෙන් එක් පැත්තක කටයුතු කළ යුතු ස්වභාවික පුද්ගලයා. සිවිල් නඩු නීතිඥ සිවිල් නඩු දී, ප්රාග්ධන මැදිහත් නීතිඥ අධිකරණ ක්රියාවලිය ලබා දී නිශ්චිතභාවයකින් සිවිල් නඩු විධාන නීතිය, නීතිඥ සිවිල් නඩු නඩු අවියෝජනීය සහ අවශ්ය කොටසක්එවැනි හදිසි විසින් ඇති කරන ලද විශේෂ දැනුමක් අවශ්ය මෙම නඩුව විසඳීමට පක්ෂව, අදාළ පක්ෂ හා ප්රායෝගික අත්දැකීම් ආරවුලක් යෝජනාව. මෙම ගුණාංග තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු විට ගණනය කිරීම සම්භාවිතාව ධනාත්මක ප්රතිඵලයක් වඩාත් ජනප්රිය දේවල් නිරත බව සිවිල් නීතිඥ: ආරවුල් පැන නගින ගිවිසුම නීතිය; ඔබගේ වගකීමෙන් නිදහස්වීමට (සංවේදී ආරවුල්); සමග සම්බන්ධ අයිතිය; අදාළ කම්කරු නීතිය; තීරණය ඉඩම් ආරවුල්; පවුල් ආරවුල්. සිවිල් නීති උපදෙස් මීට අමතරව, ප්රායෝගික බව ප්රතිලාභ ගෙන ආ හැකි, නීතිඥයෙකු නියෝජිතයා ලෙස සිවිල් නඩු අධිකරණය, තවමත් පවතී හා තොරතුරු න්යාය. උපදෙස් සේවාදායකයා ඔහු උනන්දු වන අතර, නීතිඥ වැළැක්වීම සඳහා හැකි වනු ඇත, නුසුදුසු පියවර විසින් පක්ෂ එක්, හා ඒ අනුව වනු ඇත වැළැක්වීම යන්නේ අධිකරණය හා අහිමි, මෙම නඩුව වනු ඇත, කාලය සහ මුදල් ඉතිරි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්. උපදෙස් ඇතුළත් හඳුනා පාරිභෝගික ගැටලු, විශ්ලේෂණය සහ ඇගයීම විසින් අනුගමනය, නිර්දේශ කිරීම සඳහා තවදුරටත් පියවර.