නීතිමය උපදෙස් මත ණයනීති උපදෙස් මත ණය

ඔබ එළියට ගත්තා හා තර්ජනය එකතු

මෙම සහ වෙනත් බොහෝ ප්රශ්න ඇසූ ණය ගැතියන් සිටින සහිත මූල්ය දුෂ්කරතා නැවත ණය අරමුදල්.

එක් එක් පුද්ගලයා ප්රශ්නය ණය

සඳහා හිතකර යෝජනාවක් ණය ප්රශ්නය අවශ්ය නීතිමය උපදෙස් මත ණය, ඔබට කියමි කරන ආකාරය හොඳම ඉදිරියට ගෙන දෙන තත්වයක්.

එක් එක් ණය ගිවිසුම දිළිදු ක්රියා පටිපාටිය සඳහා ණය ආපසු ගෙවීමේ. පළමු පදිංචි දඬුවම්, පසුව පොලී, පසුව පමණක් ශරීරය ණය. මෙම කොන්දේසි යටතේ, සමහර ණය ගැතියන් ණය ගෙවීමට කිසිම ප්රයෝජනයක් නැහැ. බැවින් ලිපිය සිවිල් සංග්රහයේ ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය භාර දඩ මුදල් පාඨමාලාව නඩු විභාගය.

සමහර පාරිභෝගිකයන් පිළිගත හැකි බවට පත් විය හැකි, මෙම විකල්පය ප්රතිව්යුහගත කිරීම මගින් ණය වාරික හෝ විලම්බිත ගෙවීම්, ඊනියා»නිවාඩු ණය». ලබා ගැනීම සඳහා ප්රතිව්යුහගත කළ යුතු අයදුම් කිරීමට බැංකුව සමග, අදාළ වලංගු ඊ-තැපැල් වනු ඇත, ද උදව් කිරීමට නීතිඥයෙකු බැංකු කරුණු.

නීති උපදෙස් මත ණය දී නඩු බැංකුව සමඟ.

දෙමින් කියා අධිකරණය, බැංකු සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි ණය ප්රමාණය හරහා අසාධාරණ දඩ මුදල්. නම් ණය අත්පත් කරගෙන උදාසීන තත්ත්වය හෝ නැත යන්න අධිකරණය නඩු විභාගය, එවැනි හිමිකම් සෑහීමකට පත් වන අතර, පූර්ණ. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, ණය ප්රමාණය වැඩි විය හැකි කිහිප වතාවක්.

නම් බැංකුව ගත් ණය සඳහා අධිකරණයට නොවේ සෑම විටම නරක ලෙස එය විය හැකි බවක් බැලූ බැල්මට. පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී අතුරුදහන් බැංකුව නීතිමය සීමාවන්, එය දිනා ගැනීමට හැකි එළියට එන්න»බේරිමට». රැසක් පවතින ධනාත්මක තීරණ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය. මීට අමතරව, පළමු වන අවස්ථාව අධිකරණය හැක — ගුණයක් ප්රමාණය අඩු කිරීමට දඬුවම්, නමුත්, මෙම විය යුතුය, සඳහන් ලිඛිත විරෝධතා උපකාර කරනු ඇති බව කිරීමට නීතිඥ ණය