නීතිමය උපදෙස් මත නිවාස ප්රශ්නනීති උපදෙස් මත නිවාස ප්රශ්න