නීතිමය උපදෙස් මත නිවාස ප්රශ්නනීති උපදෙස් මත නිවාස ප්රශ්න

දේපල ආයතන බොහෝ විට සම්මත ගිවිසුම් භාවිතා වේ, හා ඕනෑම අපගමනය නියම ක්රමය වර්තමාන අභියෝග නිසා වැඩ දමා විෂය ධාරාව

නීතිඥ නිරත පාර්ශව විසින් නිරත එක් එක් ගනුදෙනුව තනි තනිව වළක්වා, කිසිදු දෝෂ හා සහතික උපරිම ආරක්ෂාව සඳහා සේවාදායකයා.

විශ්වසනීය දේපල ආයතනය, කොහෙද ගැන සැලකිලිමත් පාරිභෝගිකයන්, විරුද්ධ වූයේ මැදිහත් පිටත උපදෙස් සඳහා සංකීර්ණ ප්රශ්න.

ඔබ මේ වන විටත් සිදු දේපල ගනුදෙනුව පෙර, මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇති ඕනෑම නීතිමය ගැටලු, විශේෂඥ උදව් ඔබ අවශ්ය වනු ඇත

බැහැර නොවේ තත්ත්වය ඇති වූ විට ඔබ නඩු දේපල කාර්යාලය.

මෙම ප්රශ්නයක් විය හැක සංකීර්ණ යළි රැඳවීම මගින් ඔබේ සමාගම වෙනත් රටක හෝ තවත් නගරයක්

සඳහා නීතිඥයන්, නිශ්චල දේපල එවැනි අවස්ථාවලදී කොටසක් තම දෛනික වැඩ කටයුතු හා අත්දැකීම් අතර, ඔවුන් ගොරහැඩි බවක්