නීතිමය උපදෙස් මත පවුලේ නීතියනීති උපදෙස් මත පවුලේ නීතිය

මෙහි කුඩා ගැටළු ලැයිස්තුව පවුල් නීතිය, වන අයදුම් කිරීමට එක්සත් ජනපදය:

ලබා ගැනීමට ආකාරය දික්කසාද නම් සැමියා දෙන්නේ නැහැ දික්කසාද

මොකද දේපළ ලෙස සැලකේ විවාහ දේපළ

කොටස් ලෙස දේපල නම් එය දින නිකුත් කරන ලද එක් සහකාරිය

එය කළ හැකි වේ කියා ක උරුමය (තෑග්ගක්) උරුම බිරිඳ විවාහ

වන නගරය ඇතුළු කළ හැකි බවට විවාහ, දික්කසාද වන

කොහොමද සම්මත දරුවා

සැමියා(බිරිඳ) ලබා ගැනීමට අවශ්ය පුළුවන් මම ප්රතික්ෂේප

මෙම ලැයිස්තුව දීර්ඝව විස්තර කර නැති, ගැටලු ඇති විය හැක, දහස් ගණනක් ඇත. විශේෂ සඳහනක් ලැබිය යුතු තේමාව කොටස දේපළ. ඔබ මත විශ්වාසය තැබිය නොහැකි යුතු උපදෙස් මිතුරන් හා රූපවාහිනී වැඩසටහන, ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම වෙනස්. අපේ දක්ෂ නීතිඥයන් ලබා දීමට හැකි වනු ඇත, නිසි උපදෙස් මත පවුලේ නීතිය ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ඔබේ අයිතිවාසිකම් සහ විසඳීම සඳහා හැකියාව පවා බොහෝ සංකීර්ණ සහ සංකීර්ණ තත්ත්වයන්.