නීතිමය සහායනීතිමය සහාය

ආකෘතිය

අර්ධ-කාලීන (දුර). එක් එක් සඳහා 12 කොටස් ඇති කිරීමට දැක්ම වීඩියෝ (15 පැයකට විනාඩි), කියවීමට පොතක් පරිච්ඡේදය හා තවත් අමතර ලිපි සහ තීරණය එකක් හෝ ඊට වැඩි පරීක්ෂණ. පාඨමාලාව දෙකක් අනිවාර්ය පැවරුම් ස්වරූපයෙන් රචනා සමග හරස් පරීක්ෂා කරන්න.

අවශ්යතා

පාඨමාලාව අවශ්ය විශේෂ දැනුම හා විශේෂයෙන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නොවන නීතිඥ: කාර්මික ශිල්පීන්, ආර්ථික විද්යාඥයන්, ව්යවසායකයන් හා ආරම්භ කිරීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට, තමන්ගේ ම ව්යාපාරයක්.