නීති ආධාර සමඟ අමුත්තන්නීති ආධාර සමඟ අමුත්තන්

නීති ආධාර සංකල්පය යටත් පුළුල් අර්ථ. එය ගණනාවක් ඇතුළත් වේ හැකි ක්රියාවන් ඉලක්ක ආරක්ෂා නීත්යානුකූල අයිතිවාසිකම් හා අවශ්යතා සේවාදායකයා, පැහැදිලි කිරීමක් යම් යම් නීතිමය එළඹීමේදී, නියෝජනය, කළමනාකරණ සහාය, විශ්ලේෂණය, ලිපි ලේඛන, ආදී. අන්තර්ජාල සේවා ද දෙයමයි.