පවුලේ නීතිඥ නිදහස් කිරීම සඳහා අන්තර්ජාලපවුලේ නීතිඥ සඳහා සමඟ අමුත්තන් නිදහස්