පිළිතුරු නීතිඥයන්පිළිතුරු නීතිඥ

නීති උපදෙස් මත නිවාස ප්රශ්න සාමාන්යයෙන් කිරීමට උපකාරී වේ විසඳීමට සමාජ ප්රශ්න පැන ඇතුළුව, සහ වඩාත් ධනවත් අපේ රටේ පුරවැසියන්, ඒ නිසා, සපයන අපේ වෙබ් අඩවිය උදව් සමඟ අමුත්තන් සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලයේ වේ.

එය ප්රයෝජනවත් දෙකම පුරවැසියන් හා නීතිඥයන්, තමන් කවුද මේ අනුව ලබා සංචිතයක් අනාගත ගනුදෙනුකරුවන්

මේ වසරේ ආරම්භ, අපි ලබා නව සේවා — උපදේශන නීතිඥ දුරකථනයෙන්