පුරවැසි අයිතිවාසිකම් හා වගකීම්පුරවැසිභාවය පොදු නූල් සම්බන්ධ සියලු ඇමරිකානුවන්

එම තීරණය අයදුම් කිරීමට සැලකිය යුතු එකකි

පුරවැසි බොහෝ ප්රතිලාභ ලබා දෙයි හා සමානව වැදගත් වගකීම්. අයදුම් කිරීම මගින්, ඔබ ඔබේ කැපවීම පෙන්නුම් කිරීමට මේ රටේ හා අපේ රජයේ ස්වරූපයෙන්. පහත දැක්වෙන්නේ ඔබ සොයා ඇත කිහිපයක් අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් බව සියලු පුරවැසියන් යුතු ව්යායාම සහ ගෞරවය. මේ සමහර වගකීම් නීත්යානුකූලව අවශ්ය සෑම පුරවැසියෙකුටම, නමුත් සියලු වැදගත් වේ බව සහතික කිරීම සඳහා ඇමරිකාවේ පවතින නිදහස් හා සමෘද්ධිමත් ජාතියක්