ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ නීති උපදෙස්ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ නීති උපදෙස්

නීතිඥයෙකු හෝ නීතිඥ

දන්නේ නැහැ කොපමණ නීති උපදෙස් හා කරන්නේ කුමක්ද එය ඇතුළත්. මම බිය විය රැවැට්ටුවා, හෝ නැති කිරීමට පිළිතුරු ලබා ගැනීමට, ඔවුන්ගේ ප්රශ්න.

මෙම ලිපිය හුදෙක් ඔබ සඳහා.

ඇයි තෝරා නීතිඥ එතරම් වැදගත් වන්නේ

ලබා ගැනීම, නිසි නීතිමය උපදෙස් හැකි මත ප්රගාඪ බලපෑමක් ඇති සියලු පසුව සිදුවීම්.

එය මෙම අදියරේ දී ප්රශ්නය විසඳා ගැනීමට අවශ්ය එය පිහිටුවීමට නීතිමය තත්ත්වය මත මතභේදයට තුඩුදී ඇති ප්රශ්නය, තීරණය විෂය ආරවුලක් හා ක්රම සාක්ෂි, සහ, අවශ්ය නම්, ඇතුල් කිරීමට කොන්ත්රාත්තුවක් මත නීතිමය සහාය නඩුව හෝ සකස් කිරීම අවශ්ය ලිපි ලේඛන.

ඒත් කොහොමද නීතිඥයෙක් සොයා ගැනීමට ඇති බව, ඒ සඳහා අවශ්ය සුදුසුකම් හා දේ සොයා ගැනීමට ප්රථම ස්ථානය.

නිසා විශාලත්වය නීති හා සංකීර්ණත්වය එහි අර්ථ, තෝරා නීතිඥ ප්රශ්නයක් වෙයි සඳහා මිනිසා නොවේ ගැන මනා දැනුමක් නීතිය.

නමුත් එය ඔබේ වරදක් නොවේ

ඒ නිසා, අපි සකස් කර ඇති ඇතැම් නිර්දේශ මත තෝරා ගැනීමට ආකාරය අයිතිය නීතිඥ උපදෙස් සඳහා