වෙබ් අඩවිය නීතිමය උපදෙස්වෙබ් අඩවිය නීතිමය උපදෙස්

එය එසේ නරක නම් සමහර තරුණ නීතිඥයන් පමණක් ප්රගුණ සමග සන්නිවේදනය ගනුදෙනුකරුවන්, ඇත්තටම දෙන්න උත්සාහ ජනතාව සමහර හොඳ නීති උපදෙස් නොමිලේ තොරව, කිසිදු වගකීමක් ප්රතිවිපාක සඳහා. එය වඩාත් නරක අතට ඇත.

බොහෝ «සමාගම් නීතිය» මම ගොඩක් මුදල් වැය මත ඊනියා «වෙබ් අඩවිය ප්රවර්ධනය සඳහා» වැකිය «නොමිලේ නීති උපදෙස්», එක් එක් සඳහා දැන්වීම් මත ක්ලික් ඔවුන් මුදල් ගෙවීමට කැමති සැබෑ මුදල්!