සමඟ අමුත්තන් නිදහස් නීතිඥසමඟ අමුත්තන් නීතිඥ නොමිලේ

අමතක පමණ පළල බලතල එවැනි «විශේෂඥ».

අපේ බිහිදොර ඔබ සමඟ ලබා දෙනු ඇත, සුදුසුකම් ලත් නීතිඥයෙකු නීති උපදෙස්, සහ මත පමණක් අපරාධ, අපරාධ නඩු විධාන නීතිය හා වාහන අනතුරු – නමුත් ඕනෑම මත අන් අය, පවා බොහෝ දුෂ්කර ප්රශ්න, ජාත්යන්තර නීතිය හා වෛද්ය නීතිය. අපේ ඔෆිස් ගණනාවක් ද පවතී, සුදුසුකම් ලත් නීතිඥ පරිපාලන, පවුල, නිවාස හා බදු නීති.