සමඟ අමුත්තන් නීතිඥයන් ඔරලෝසුව පමණසමඟ අමුත්තන් නීතිඥයන් ලබා ගත හැකි ඔරලෝසුව පමණ

යන්න ඕනේ නැහැ සියුම් නීති විද්යාව තුළ විශ්ව විද්යාල හෝ නීතිමය පාඨමාලා

නිසි විශේෂඥ උපදෙස් මත ඔබ සියලු ප්රශ්න විසඳීමට උදව් ඕනෑම ගැටලු කෙටි කාලයක්.

වත්මන් මාතෘකාව — මොන ප්රශ්න මට අහන්න නීතිඥ හා දේ නොවේ ද

සෑම නරඹන්නන් ඔබේ වෙබ් අඩවිය වෙත චෝදනාවන්ට පිළිතුරු දීමට යොමු කිරීමට, තමන්ගේ ම නිගමන. අනෙක් අතට, සෑම නීතිමය බිහිදොර ලක්ෂණයකි නිසි විවිධාකාර මාතෘකා, සාමාන්යයෙන් පැතිකඩ පටු, සහ මේ ද අදාළ නීතිඥයන් කරන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සමඟ අමුත්තන්.

ප්රධාන ප්රතිලාභ උපදේශන අඩවි ක්රියාකාරීත්වය හා උපයෝගීතාව

එහි කිසිදු සීමා විෂය පිළිබඳ ප්රශ්න ඇසීමට හැක නීතිඥ: ඉඩම්, ණය, හදිසි අනතුරු, ණය ආදිය.

ඩී

ඒ නිසයි හැරී අප වෙත උදව් සඳහා, සෑම දිනකම සිය ගණනක් පුරවැසියන් සිටින ඉතා උනන්දුවක් දැන ගැනීමට ඔබගේ ප්රශ්නයට පිළිතුර ඇත. එක් එක් පුද්ගලයා අයදුම් කළ හැක සමඟ අමුත්තන්, සහ එය ප්රශ්නයක් නොවේ දේ භූමිකාව තුළ මෙම තත්ත්වය, ඔහු නාට්ය: ගොදුරු, සහතික, සාක්ෂි පැමිණිල්ල විත්තිය, සහ ටී.

ඩී