හොඳ නීතිඥහොඳ නීතිඥ

මේක හරි ප්රශ්නයක්.

හා වැටෙන්න ඉතා අප්රසන්න තත්ත්වය පමණක් හැකි

පසුගිය සතියේ දී එක් නගරය අධිකරණය වරදකරුවන් වූ හිටපු විමර්ශකයා සඳහා විශේෂයෙන් වැදගත් නඩු, යුක්තිය ලුතිනන් කර්නල්-ඇත්තටම හෙළා සඳහා වැටලූ.

ඔබ දන්නවද

නීතිඥ, ලුතිනන් කර්නල් පහර විය හදවත තුළ පමණක් නොව මාධ්යවේදීන් (හා ක්රියාවලිය මහ හඬින් වූ), නමුත් පවා බැට තුවාල පක්ෂය. ඔහු කෲර, රළු පරළු, උපදෙස් ගොදුරක් යන්න ඔහුගේ නිවස හා අල්ලා, සහ නැත බැහැලා අධිකරණය. හා දී දඬුවම් නියම කිරීමට ආවේ නැහැ, සහ තම සේවාදායකයා අත්අඩංගුවට ගෙන උසාවියේදී ගෙන යන ලදී කැමරාව පරම තනියම