කිරීමට මඟ පෙන්වීමක් සමාගම ලියාපදිංචි නයිජීරියාව සමාගම ගොඩනැගීමට නයිජීරියාව

ව්යාපාරික කටයුතු නයිජීරියාව හෝ ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ඇරඹේ සමාගම සමඟ ලියාපදිංචි. ආයතනික කටයුතු කොමිෂන් සභාව(කැක්) රජයේ ආයතනය භාර සමාගම් සංස්ථාගත නයිජීරියාව. ව්යාපාර ලියාපදිංචි නයිජීරියාව සරල වී තිබෙනවා විසින් කැක් වසර ගණනාවක් පුරා. අද කාලයේ, මේ ක්රියාවලිය සඳහා සමාගම ලියාපදිංචි වේගවත් හා කාර්යක්ෂම. ලකුණින් බැහැරව භාවිතය සහිත එහි මූලස්ථානය අබුජා, කැක් කාර්යාල පිහිටා ඇති සෑම රාජ්ය අගනුවර දී නයිජීරියාව. ක්රියා පටිපාටිය සඳහා සමාගම ලියාපදිංචි නයිජීරියාවේ ලාගෝස් ද එම ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු තුළ කැක් ගේ මූලස්ථානයේ දී අබුජා සහ අනෙකුත් සෑම රාජ්ය නයිජීරියාව. කැක් බලයලත් නියෝජිතයන් හෝ නීතිඥ පහසුවෙන් සම්බන්ධ වීමට ඕනෑම කෙනෙකුට අවශ්ය උදව් වෘත්තීය සිදු කිරීමට සංස්ථාගත කිරීමේ