නිදහස් නීතිමය සඳහා ජ්යෙෂ්ඨ

නිදහස් නීතිඥ ජ්යෙෂ්ඨ සඳහා නීතිමය උපදෙස් විශ්රාමිකයන්ගේ විශ්රාම වැටුප් හා ප්රතිලාභ නිත්ය හෝ එක්-කාලීන සමාජ ගෙවීම් රාජ්ය ලබා ගැනීම සඳහා ද්රව්යමය සහාය අසරණ කාණ්ඩ පුරවැසියන් රටේ. නීති සම්පාදනය සඳහා වර්ගයේ විශ්රාම වැටුප්: වයස, ජ්යෙෂ්ඨත්වය, ආබාධිත, අහිමි ආදායම් උපයන්නා හා සමාජ. සම්බන්ධයෙන් ප්රතිලාභ, ඔවුන් සඳහා තාවකාලික ආබාධිත, විරැකියාව හා දරුවන් සමාජ ආරක්ෂණ සැලසුම් කර ඇත, ඒ නිසා ජනතාව නොදන්නා ගැන ඔවුන්ගේ අයිතිය ගෙවීම් ස්වයංක්රීයව ලැබෙන. ඔහු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ද්රව්ය ආරක්ෂාව, සහ ආකාරය දැන ගැනීමට ප්රමාණය හා සාරය කුමක්ද ඔබට අවශ්ය විශ්රාම වැටුප් අරමුදල. නීති උපදෙස් මත ලියාපදිංචි හා සතුටක් විශ්රාම වැටුප් සහ අනෙකුත් විශ්රාම ප්රශ්න ප්රශ්න මත විශ්රාම වැටුප්