නීතිඥ සේවා මිල ගණන්

නීතිඥ සේවා ගාස්තු යටතේ දින රැකියා නීතිඥ සඳහන් කාලය තුළ එක් දින දර්ශනය දින, විට නීතිඥ සිදු විශේෂිත උපදෙස්, විදුහල්පති, නොතකා සැබෑ කාලය, ඔහුගේ වැඩ. සැපයීම නීති ආධාර නීතිඥ දී සති අන්ත සහ නිවාඩු දින, සැපයීම මෙන්ම නීති ආධාර හා සම්බන්ධ පිටත්ව නීතිඥ තවත් ප්රදේශවාසීන්ට ගෙවීමට වඩා අඩු නොවේ ප්රමාණය දෙගුණ විට ලබා දීම නීති ආධාර හා සම්බන්ධ පිටත්ව සිට නීතිඥයකු තවත් ස්ථානයක, ගෙවීම්, සංචාරක හා යැපීම් වියදම් මේ අවස්ථාවේ දී ය විසින් තීරණය කළ ගිවිසුම පක්ෂ, නමුත් නොහැකි විය හැක, අඩු පිරිවැය වඩා සැබෑ වියදම් උපදෙස්