නීතිමය උපදෙස් සමඟ අමුත්තන් ඔරලෝසුව පමණ

නීති උපදෙස් සමඟ අමුත්තන් ඔරලෝසුව පමණ උපදෙස් කළ හැකි එක්කෝ පූර්ණ-කාලීන (රැස්වීම සමග නීතිඥ) සහ ලිපි — විද්යුත් තැපෑල, මත දුරකථන කෙසේ වෙතත්, රීතියක් ලෙස, සියලුම වර්ගයේ ලිපි විමසා කෙසේ හෝ අඩු කිරීමට අභ්යන්තර සාකච්ඡා නීතිඥ ලෙස, ඊ-තැපැල් ලිපිනය හෝ දුරකථන නීතිඥ නොහැකි වනු ඇත දිගු හා කල්පනාකාරී සාකච්ඡා ඔබගේ ප්රශ්නය, පරීක්ෂා ඔබගේ ලිපි ලේඛන. ආකෘතිය දුරකථන සංවාදය හෝ ලිපි සුදුසු වේ පමණක් සංචාරකයන් සඳහා: ඔබේ නීතිඥ, සහ නීතිඥ සමග ඔබේ ප්රශ්නය දුරකතන මත නීතිඥ, උදාහරණයක් ලෙස, කිරීමට ඉඩ ඇත කෙටියෙන් පිළිතුර — එය සමග ගනුදෙනු කිරීමට ඔබේ ප්රශ්නය හෝ නොවේ, ඇස්තමේන්තු කළ හැක»පරිමාණ», ප්රශ්නයක් කටයුතු කාලය හා ස්ථානය ඔබේ

නීතිමය උපදෙස් සමඟ අමුත්තන් ඔරලෝසුව පමණ

නීති උපදෙස් සමඟ අමුත්තන් ඔරලෝසුව පමණ එහා බොහෝ විට, මෙම පුද්ගලයා අවශ්යතා කඩිනම් උපදෙස් මත නීතිමය ගැටලු. එවැනි තත්වයක් තුල, සාම්ප්රදායික උපදෙස් නොහැකි නිසා, එය කළයුත්තේ කාලය අහිමි. සමඟ අමුත්තන් උපදෙස් මත දුරකථන නැත මේ යට මරු පහරක් එල්ල, එය ලබා ගත හැකි පමණක් නොවේ, ඕනෑම වේලාවක, නමුත් ඕනෑම තැනක. එය ප්රමාණවත් තරම් ලබා ගැනීමට අන්තර්ජාලය සමග ඕනෑම උපාංගය සහාය දෙන බව මෙම අංගය. උසස් තත්ත්වයේ උපදේශන සුදුසුකම් අපේ නීතිඥයන් හැකියාව ඔවුන් වහාම ප්රතිචාර කිරීමට බොහෝ ප්රශ්න. අවස්ථාවල දී එහිදී ගනුදෙනු සමග තත්ත්වයන් ඉහළ සංකීර්ණත්වය, විශේෂඥ අවශ්ය විය හැක අතිරේක කාලය සාදා ගැනීම සඳහා තමන් සමග එළඹීමේදී නඩුව හා අදාළ